Mofibo användarvillkor


1. ALLMÄNT OM ANVÄNDARAVTALET

Följande användarvillkor utgör ett bindande avtal ("Användaravtalet") mellan Kunden och Mofibo Sweden AB ("Mofibo") avseende Mofibos tillhandahållande av applikation för nedladdning och läsning av elektroniska böcker samt eventuella tilläggstjänster ("Tjänsten").

Bindande Användaravtal ska anses ingånget när Kunden tecknar sig för ett abonnemang på Mofibos hemsida, via Mofibos applikation för smartphones och läsplattor ("Mofibos App") eller via någon av Mofibos samarbetspartners. Användaravtalet är endast giltigt om Kunden har fyllt 18 år. Kunden godkänner att all kommunikation (inklusive meddelanden rörande betalning) mellan Mofibo och Kunden sker antingen per telefon eller elektroniskt via Mofibos hemsida eller den e-postadress som Kunden har angivit. Kunden godkänner att Mofibo får kontakta Kunden via e-post, telefon och sms, samt skicka relevant information om Tjänsten till Kunden. Meddelanden från Kunden till Mofibo ska skickas genom kontakformuläret på mofibo.com, med e-post till support@mofibo.com eller via Facebook. Meddelanden ska anses ha kommit Mofibo till handa när Mofibo bekräftar mottagandet med en personlig referens (ej autosvar).

Kunden har två veckors ångerrätt enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) och kan således ångra sitt köp av Tjänstens i upp till 14 dagar efter detta Användaravtals ingående. Ångerrätten upphör dock så snart Kunden tar Tjänsten i bruk, vilket anses ske första gången kunden loggar in på Tjänsten med sitt användarnamn och lösenord. Kund som önskar utnyttja sin ångerrätt ska kontakta Mofibos kundtjänst för vidare hantering.

Mofibo äger rätt att kommunicera med kunden via fysisk post, telefon, SMS eller e-post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Mofibos tjänster.

2. TJÄNSTEN OCH DESS INNEHÅLL

Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter som från tid till annan finns tillgängliga på mofibo.com och i Mofibos App och som ger Kunden möjlighet att läsa böcker på diverse läsplattor och smartphones. Tjänsten består av ett huvudabonnemang med möjlighet till vissa tilläggstjänster. Mofibo tillhandahåller viss support för Tjänsten via mofibo.com samt per telefon.

Mofibo åtar sig att, i enlighet med Användarvillkoren och på det sätt som beskrivs på mofibo.com och Mofibos App, ge Kunden tillgång till Tjänsten på av Mofibo tillhandahållna servrar samt tillse att servrarna står i förbindelse med Internet. Mofibo förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra innehållet och tillgängligheten av Tjänsten. Kunden är införstådd med och accepterar att Kundens nyttjande av Tjänsten är beroende av att Kunden har tillgång till en läsplatta eller smartphone som är kompatibel med Mofibos App samt Internetuppkoppling. Det åligger Kunden själv att bekosta och upprätthålla sådan erforderlig hård- och mjukvara samt Internetuppkoppling.

Mofibo arbetar för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig över Internet dygnet runt. Mofibo förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Mofibo finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, varvid Tjänsten kan komma att vara begränsad under vissa perioder. Mofibo ska, om möjligt, i god tid informera Kunden om planerade avbrott i Tjänsten. Kunden är dock införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Mofibo bedömer det vara nödvändigt av exempelvis säkerhetsskäl. Det står Mofibo fritt att välja vilka plattformar och enheter som Tjänsten ska erbjudas på, liksom att när som helst ställa in leveranser och stöd till specifika enheter som tidigare har fått stöd av Mofibo. Mofibo förbehåller sig också rätten att när som helst ändra, lägga till eller ta bort funktioner och/eller innehåll i Tjänsten.

Tjänsten skyddas av Mofibo mot virus och attacker från hackers med hjälp av vanliga säkerhetsprogram som ständigt hålls uppdaterade. Mofibo tar dock inget ansvar för eventuella säkerhetsbrister eller konsekvenser som användande av Tjänsten kan innebära och Kunden är införstådd med att all användning av Tjänsten sker på Kundens egen risk. Mofibo lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet och tar inte heller ansvar för att Tjänsten ska vara felfri.

3. KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Mofibo arbetar kontinuerligt med att förbättra och underhålla Tjänsten varför det åligger Kunden att göra regelbundna uppdateringar av Tjänsten. Kunden rekommenderas att alltid använda den senast uppdaterade versionen av Tjänsten för att få en optimal användning av Tjänsten.

Tjänsten får endast användas av privatpersoner för privat bruk och varje abonnemang är personligt. Kunden kan endast vara online på en enhet åt gången, såvida Kunden inte har ingått avtal om tilläggspaket. Om Kunden önskar använda Tjänsten på en annan enhet, ska Kunden först ha loggat ut från andra enheter innan Kunden loggar in på en ny enhet. Tjänsten kan även användas offline förutsatt att Kunden har lagt till innehållet i offline-läge. Möjligheten att läsa innehåll i offline-läge upphör om Kunden inte har erlagt betalning för sitt abonnemang, och/eller om Kunden inte har haft sin läsplatta/smartphone online under de senaste trettio (30) dagarna. Detta Användaravtal gäller i sin helhet även för all användning av Tjänsten offline.

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten in enlighet med Användaravtalet och Mofibos vid var tid gällande instruktioner. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten för kommersiellt bruk eller i offentliga sammanhang, på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Kunden har inte rätt att försöka bereda sig tillgång till sådana delar av Tjänsten som Kunden inte som utgångspunkt har tillgång till eller som inte är en självklar del av Tjänsten, inklusive underliggande databaser och liknande. Kunden får inte använda Tjänsten eller dess innehåll på annat sätt än vad den är avsedd för, inklusive men ej begränsat till att försöka skriva ut eller kopiera innehållet, reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återsälja, offentliggöra eller exploatera densamma. Kunden har inte heller rätt att på konstgjord väg öka antalet läsningar/nedladdningar, kringgå tekniska mekanismer som är till för att skydda Tjänsten mot intrång, inklusive kopiering/reproduktion/distribution, eller använda Tjänsten i strid med gällande rätt. Mofibo har rätt att omedelbart stänga av Kunden om Mofibo har anledning att tro att Tjänsten missbrukas. På Mofibos FAQ-sida finns ytterligare exempel på vad som kan utgöra grund för avstängning.

Tjänsten skyddas av användarnamn och lösenord. Kunden är skyldig att skapa och använda ett säkert lösenord och ansvarar för att användarnamn och lösenord förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje person. Kunden är fullt ansvarig för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens användaridentitet och lösenord till dess att Kunden har begärt och Mofibo har spärrat viss användaridentitets åtkomst till Tjänsten. Kunden är skyldig att omedelbart informera Mofibo vid misstanke om obehörigt utnyttjande av Kundens användarnamn och lösenord eller vid misstanke om något annat brott mot säkerheten.

Mofibo-appen är alltid under ständig utveckling. Vi utvecklar och optimerar alltid från de senaste versionerna av operativsystemen, med stöd för åtminstone den senaste 2 generationer, men vi kan inte garantera en optimal upplevelse, eller tillgång till alla funktioner när du använder äldre versioner. Vi rekommenderar alltid våra kunder, där det är möjligt, för att hålla sig uppdaterad med de senaste uppdateringarna för sina smartphones och tablets

4. BETALNINGSVILLKOR

Kunden åtar sig att erlägga betalning för Tjänsten i enlighet med villkoren för det aktuella abonnemanget. Om inget annat har avtalats löper abonnemanget tills vidare och betalas månadsvis i förskott. Betalning sker löpande antingen (i) genom att priset för månadsabonnemang dras från Paypal eller från det betal- eller kreditkort som Kunden har angivit; eller (ii) genom betalning via särskilt abonnemang hos någon av Mofibos samarbetspartners. Andra former av betalning kan förekomma hos Mofibos samarbetspartners. Eventuella tilläggsabonnemang betalas på samma vis som huvudabonnemanget. Vid betalning med Paypal eller betalkort lämnar Kunden sitt samtycke till att Mofibo drar pengar från Kundens betalkort i enlighet med detta Användaravtal. Om kunden använder Paypal för betalning är det under Paypals betalningsvillkor. För det fall Kunden inte har täckning för betalningen på angivet betalkort eller på annat sätt inte har fullgjort sin betalningsskyldighet, äger Mofibo rätt att stänga av hela eller delar av Tjänsten till dess Kunden har erlagt full betalning. Om Kunden inte betalar, trots påminnelse från Mofibo, ska Mofibo äga rätt att omedelbart säga upp Kundens Användaravtal. Vid försenad betalning har Mofibo även rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader samt rätt till dröjsmålsränta enligt gällande lag.

Mofibo använder den senaste säkerhetstekniken för kortbetalningar på nätet. Inga kortuppgifter lagras hos Mofibo utan vi skickar dessa vidare till vår betalpartner. All korthantering sker krypterat (SSL) hos vår PCI-certifierade säkerhets- och betalningspartner, QuickPay, vilket innebär att ingen obehörig kan se de uppgifter du lämnar om ditt kort. Här kan du läsa mer om QuickPay  (link: https://quickpay.net/se/features/security )

Mofibo förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt ändra priserna för Tjänsten. Sådana ändringar ska gälla för samtliga betalningsperioder som inleds efter det att Mofibo har publicerat ny prislista på mofibo.com eller på annat sätt informerat Kunden om prisändringarna.

Alla avgifter ska betalas i förskott. Erlagd betalning är bindande och återbetalas ej i samband med Användaravtalets upphörande, oavsett orsak. Betalningssystemet för Tjänsten administreras av det danska Mofibo Books ApS för Mofibos räkning.

5. PRESENTKORT

Presentkort utgivna av Mofibo kan nyttjas som betalningsmedel för Tjänsten. Den som inte sedan tidigare är kund hos Mofibo måste, för att kunna utnyttja sitt presentkort, anmäla sig som ny kund hos Mofibo och vid betalning ange sin presentkod. Den som redan är kund hos Mofibo anger endast in sin presentkod i systemet. Om man inte önskar att fortsätta som betalande kund, kan man fritt säga upp Användaravtalet med iakttagande av den uppsägningstid som anges i punkt 7, varvid abonnemanget automatiskt kommer att upphöra vid betalperiodens utgång. Några pengar kommer således inte att dras från Paypal eller från betalnings- eller kreditkortet. Om man inte säger upp Användaravtalet före utgången av den period som presentkortet täcker, kommer det automatiskt förlängas med en månad i taget enligt Mofibos gällande prislista. Ett presentkort kan inte återbetalas eller betalas ut i kontanter och kan av tekniska orsaker inte utnyttjas om Tjänsten betalas via någon av Mofibos samarbetspartners. När ett presentkort har tagits i bruk kan det inte överlåtas till någon annan. Mofibo ansvarar inte för förlorade eller borttappade presentkort. Ett presentkort är giltigt i tolv (12) månader från inköpsdatumet.

6. UPPHOVSRÄTT

Innehållet i tjänsten tillhör tredje part och skyddas av dansk och/eller internationell upphovsrättslagstiftning. All kopiering, distribution eller annan kränkande användning av innehållet i strid med Användaravtalet är förbjuden och kan komma att åtalas av Mofibo och/eller upphovsrättsinnehavaren. Kunden har inte rätt att använda Tjänstens innehåll för kommersiellt bruk, försäljning, återförsäljning, reproduktion, distribution, marknadsföring, eller andra former av omfördelning av innehållet på något sätt. Kunden är införstådd med och godkänner att samtliga rättighetshavare till Tjänsteinnehållet kan åberopa sina rättigheter - inklusive föreläggande och kräva ersättning för eventuella brott - direkt mot Kunden.

6.1 Återbetalning - tidsfrist

Konsumenten har rätt att få tillbaka pengar vid ångerrätt inom 14 dagar, från den dag då företaget mottagit förfrågan från kund. Konsument kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller till dess konsumenten har lämnat ett bevis på att varan återsänts, det som sker först.

6.2 Återbetalning - villkor

Återbetalning ska ske med samma betalningssätt som vid köpet. Hela beloppet ska återbetalas, inklusive frakt, skatt och avgifter. Returfrakt står konsument för. Undantag ska informeras gällande återbetalning vid ångerrätt, returrätt och återbetalning av fraktkostnader. Trygg e-handel tillämpar att samma regler för återbetalning vid hävning av köp och reklamation som vid ånger. Det ska framgå om det ställs krav på att konsumenten måste godkänna annan betalningslösning vid ånger/retur/reklamation. Detta ska inte finnas som en för-i-kryssad ruta, utan det är något som konsumenten aktivt ska godkänna.

6.3 Återbetalning fraktkostnad vid reklamation

Om företaget företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation ska eventuella fraktkostnader återbetalas inom 14 dagar från den dag företaget mottagit den reklamerade varan. Retur av vara samt återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål.

7. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av abonnemang för Tjänsten på mofibo.com, genom Mofibos app eller via någon av Mofibos samarbetspartners. Såvida inte annat har avtalats särskilt med någon av Mofibos samarbetspartners, gäller Användaravtalet tills vidare och kan sägas upp av vardera parten till utgången av den pågående betalningsperioden. Om Användaravtalet inte har sagts upp senast den sista dagen i den aktuella betalningsperioden ska det förnyas automatiskt med en (1) månad i taget.

För det fall Kunden har utnyttjat ett erbjudande om att prova på Mofibo under 14 dagar och säger upp Tjänsten under denna period, ska gratiserbjudandet anses förbrukat. Om Kunden därefter önskar att på nytt prenumerera på Tjänsten, är Kunden skyldig att erlägga månadsvis förskottsbetalning i enlighet med detta Användaravtal.

Mofibo förbehåller sig rätten att tillämpa längre bindningstid än vad som anges ovan, vilket i så fall tydligt anges på Mofibos hemsida vid teckning av abonnemanget. Abonnemang med en längre bindningstid kan tidigast sägas upp till utgången av den avtalade bindningstiden.

Kunden kan säga upp Användaravtalet via sitt konto för Tjänsten alternativt genom att skicka ett skriftligt meddelande uppsägning till Mofibo. Vid uppsägning av Användaravtalet har Kunden tillgång till Tjänsten för den resterande tid för vilken Kunden redan har erlagt betalning.

Mofibo har rätt att säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande och/eller stänga av Kunden från hela eller delar av Tjänsten för det fall Kunden använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Mofibos instruktioner (inklusive underlåter att erlägga betalning för Tjänsten), uppenbarligen missbrukar Tjänsten eller annars använder Tjänsten på ett sätt som Mofibo bedömer riskerar att allvarligt störa Mofibos verksamhet. Mofibo äger vidare rätt att säga upp Användaravtalet om Kunden försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, beviljas skuldsanering eller annars kan anses vara på obestånd.

8. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vid tecknande av abonnemang hos Mofibo ska Kunden lämna de uppgifter som Mofibo begär, bl.a. namn, e-postadress och kreditkortsuppgifter ("Personuppgifterna") samt hålla Mofibo informerat om eventuella ändringar i sådana Personuppgifter. För det fall Kunden lämnar oriktiga, ofullständiga eller felaktiga Personuppgifter har Mofibo rätt att med omedelbar verkan säga upp Användaravtalet med Kunden och stänga av eller avsluta Kundens tillgång till Tjänsten.

Mofibo samlar in och behandlar Personuppgifterna i syfte att tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter under Användaravtalet. Alla Personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Information om Kundens användning av Tjänsten utgör också Personuppgifter och kan komma att användas för marknadsundersökningar samt tekniska och statistiska (historik) syften med avsikt att förbättra Kundens användarupplevelse. I den mån så krävs för att Mofibo ska kunna tillhandahålla Tjänsten i enlighet med Användarvillkoren, kan Mofibo även komma att överföra Personuppgifter till tjänstetillhandahållare och samarbetspartners. Mofibo och/eller Mofibos samarbetspartners ska ha rätt att behandla Personuppgifterna för marknadsföring av kampanjer, erbjudandet och nya produkter eller tjänster som erbjuds av Mofibo eller Mofibos samarbetspartners inom ramen för Tjänsten.

Kunden har rätt att ta del av de Personuppgifter som Mofibo har registrerat om Kunden och kan när som helst begära att Mofibo korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Därutöver kan Kunden själv korrigera sina Personuppgifter genom att logga in på sitt konto för Tjänsten på mofibo.com. Vid uppsägning av abonnemanget, har Kunden rätt att begära att Mofibo raderar alla uppgifter om Kundens användning av Tjänsten.

Genom att godkänna dessa Användarvillkor lämnar Kunden sitt samtycke till att Mofibo behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 8.

8.1 Privata inställningar – profil

I de fall kunden inte väljer att göra sin användarprofil privat, accepterar kunden att innehållet på dennes användarprofil kan ses av andra användare på tjänsten. Andra användare har möjlighet att söka efter och följa kundens profil, och därmed se och ta emot notifikationer om kundens aktiviteter i tjänsten. Mofibo har rättighet att använda kundens profil och dess innehåll i själva tjänsten.
Boklistor som kunden skapar eller följer, aktiviteter i tjänsten (t.ex. vilka böcker kunden läser, lägger till i boklistan eller delar med andra), nya aktiviteter, innehåll som kunden skapar, delar eller bidrar till, blir automatiskt synligt i tjänsten, och kommer att vara tillgängligt för andra användare.
Om en användarprofil har gjorts privat är profilen sökbar av andra användare, men kunden måste godkänna eventuella följförfrågningar. Således är det endast av kunden godkända följare, som kan se och mottaga notifikationer kring kunden. Kundens namn och/eller användarnamn, profilbild och profiltext, som anges i användarprofilen hos Mofibo, kommer att vara tillgängliga och sökbara för andra användare i tjänsten.

8.2 Privat läsning

Oavsett om kunden väljer att göra sin profil privat eller ej, har kunden möjlighet att dölja enskilda aktiviteter i tjänsten. Om privat läsning eller lyssning väljs när ett givet innehåll påbörjas, kommer eventuella följare och andra användare av tjänsten, inte att kunna se eller mottaga notifikationer om detta innehåll. Kunden är själv ansvarig för att välja privat läsning.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH ANSPRÅK PÅ GRUND AV KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Mofibo ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Mofibos ansvar ska vara begränsat enligt ovanstående såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Mofibos ansvar under detta Användaravtal ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande den av Kunden senast erlagda månadsavgiften för det aktuella abonnemanget. Krav som överstiger detta belopp kan inte göras gällande mot Mofibo.

Denna begränsning gäller även om andra garantier eller hjälp under detta Användaravtal inte uppfyller sitt syfte.

Kunden är skyldig att ersätta Mofibo för sådan skada som Mofibo kan lida till följd av att anspråk riktas mot Mofibo eller talan förs mot Mofibo på grund av Kundens användning av Tjänsten, inklusive men ej begränsat till kostnader för förlikning eller dom. Denna skyldighet gäller endast under förutsättning att Kunden inom skälig tid skriftligen underrättas av Mofibo om sådana anspråk eller att talan väckts mot Mofibo samt att Kunden ges möjlighet att godkänna eventuell förlikning eller liknande åtgärd.

10. FORUM, DEBATTER OCH INLÄGG

Kunden kommer ha möjlighet att skriva debattinlägg, rekommendationer, recensioner och på andra vis ge uttryck för sin uppfattning på mofibo.com och i Mofibos App (gemensamt kallade "Inlägg"). Kunden är införstådd med att alla Inlägg omfattas av dessa Användarvillkor och att Kunden förbinder sig att inte skriva eller posta Inlägg för att ladda upp anslå, skicka eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskildring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen) eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Mofibo förbehåller sig rätten att ta bort Inlägg som Mofibo finner olämpliga eller som strider mot detta Användaravtal eller andra regler för användningen av Tjänsten.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag ska gälla för detta Användaravtal. Tvist i anledning av Användaravtalet ska lösas i godo. I den mån detta inte kan ske, ska tvisten hänskjutas till svensk allmän domstol.

12. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

Detta Användaravtal utgör hela överenskommelsen mellan parterna beträffande Kundens utnyttjande av Tjänsten. Med undantag för Mofibos rätt att ensidigt ändra, göra tillägg till och i övrigt justera villkoren i detta Användaravtal enligt vad som följer nedan, ska eventuella tillägg till eller ändringar av detta Användaravtal utföras skriftligen och undertecknas av båda parter.

Mofibo har rätt att med en (1) månads varsel ensidigt ändra villkoren i detta Användaravtal. Information om förändring av Användaravtalet lämnas på mofibo.com eller per e-mail till den e-postadress som Kunden har angivit. Vid mindre ändringar kommer information endast att lämnas på Mofibos hemsida. Förändringar i Användaravtalet som beror på omständigheter utanför Mofibos kontroll kan ske med kortare varsel än en (1) månad. Om Kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att ha mottagit information om de nya Användarvillkoren ska detta tolkas som ett godkännande av de ändrade Användarvillkoren.


18.07.2016
Version 4