Algemene Voorwaarden

Het volgende document bevat de algemene voorwaarden (hierna: de "Algemene Voorwaarden") voor het gebruik van de dienst van Mofibo (hierna: "de dienst"). De dienst wordt aangeboden en geëxploiteerd door Mofibo NL B.V., KvK-nr. 63966077, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan het Pettelaarpark 102, 5240 AB Rosmalen, Nederland (hierna: "Mofibo"). De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de dienst. Als de eindklant (hierna: "de klant" of "je") de dienst in gebruik neemt, wordt er een bindende overeenkomst over de dienst aangegaan tussen Mofibo en de klant, waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De overeenkomst vangt aan op het moment waarophet abonnement gecreëerd wordt op de website van Mofibo, via de Mofibo-app of bij een van de partners van Mofibo. De klant gaat ermee akkoord dat alle communicatie tussen Mofibo en de klant telefonisch of elektronisch plaats vindt, via de website van Mofibo of via het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven, inclusief alle correspondentie over betaling voor het gebruik van de dienst.


1. Vereisten om toegang te hebben tot de dienst

Om de dienst te kunnen gebruiken, moet de klant een tablet of smartphone tot zijn/haar beschikking hebben die compatibel is met de Mofibo-app en die toegang heeft tot internet. De door Mofibo berekende prijs omvat alleen het gebruik van de dienst en geen andere kosten die de klant eventueel kan hebben bij gebruik van de dienst, hieronder bijvoorbeeld kosten voor internetgebruik.


2. Betaalvoorwaarden en leeftijdsbeperking

Je moet 18 jaar of ouder zijn om een abonnement af te sluiten. Betaling van het abonnement vindt plaats op het moment waarop het abonnement wordt afgesloten op de Mofibo website, in de Mofibo-app of bij een van de partners van Mofibo. De klant moet ervoor zorgen dat al zijn/haar gegevens bij het tot stand komen van het abonnement correct, actueel en volledig zijn. De klant heeft de plicht om zijn/haar gegevens actueel te houden en eventuele wijzigingen direct aan Mofibo door te geven, zodat deze altijd correct en volledig zijn. Betaling vindt plaats via iDeal, Paypal, betaalpas of CreditCard. Indien  sprake is van een abonnement van bepaalde tijd , eindigt de betaling aan het eind van de periode automatisch, tenzij de overeenkomst wordt verlengd. Andere vormen van betaling kunnen plaatsvinden bij de partners van Mofibo. Eventuele extra abonnementen worden op dezelfde manier als het hoofdabonnement betaald.


3. Beperkingen in het gebruik van de dienst

De dienst mag alleen gebruikt worden door particulieren voor hun eigen, persoonlijke doeleinden. Het gebruik van de dienst  is persoonlijk. Het gebruik van de dienst voor commerciële doeleinden of in een publieke context is niet toegestaan. Elke vorm voor kopiëren,  publiceren, openbaar maken of verveelvoudigen van inhoud van de dienst (hierna: het "materiaal") is verboden. De klant mag zich geen toegang verschaffen tot gedeeltes van de dienst waar de klant eigenlijk geen toegang toe heeft of die geen deel uitmaken van de dienst, zoals bijvoorbeeld databases en dergelijke. De klant mag verder de dienst niet gebruiken op een manier of voor een doel dat buiten het toepassingsgebied van de dienst valt, als dit gebruik technische, praktische of juridische gevolgen voor Mofibo of derden kan hebben. De klant mag de dienst ook niet gebruiken op een manier die hier niet voor is bedoeld, waaronder pogen om inhoud in de dienst af te drukken of te kopiëren, het aantal lezingen/luisteringen/downloads kunstmatig vergroten of verminderen, de gebruikersnaam en het wachtwoord doorgeven aan derden, technische mechanismen omzeilen die geïmplementeerd zijn om de dienst tegen het schenden van rechten te beschermen, waaronder kopiëren/reproduceren/distribueren/openbaar maken/verveelvoudigen, of de dienst in strijd met de geldende wet gebruiken. Mofibo heeft het recht om de klant  toegang tot de dienst (tijdelijk) te ontzeggen en de dienst onmiddellijk te beëindigen als Mofibo reden heeft om aan te nemen dat de dienst misbruikt is. De klant kan de Mofibo FAQ-sectie bekijken om daar te zien welke handelingen in aanmerking komen om een klant uit te sluiten. De klant kan de dienst offline gebruiken als de klant de inhoud in de offline modus heeft gezet. De toegang tot de dienst wordt ontzegd als de klant zijn/haar abonnement niet betaalt of als de klant met zijn/haar tablet/smartphone 30 dagen niet online is geweest. Voor offline inhoud gelden dezelfde voorwaarden als voor de online inhoud.

 

4. Omvang van het abonnement

De overeenkomst met Mofibo is een hoofdabonnement met de mogelijkheid om hier aanvullende pakketten bij te kopen. Met de dienst krijg je toegang tot het lezen van en luisteren naar boeken op diverse platforms tabletten/smartphones. De dienst kan maar één gebruiker met dezelfde gebruikersnaam tegelijk online hebben – dwz. dat de dienst maar vanaf één toestel tegelijk kan worden gebruikt, tenzij een aanvullend pakket is overeengekomen. Als de klant ook vanaf een ander toestel gebruik wil maken van de dienst, moet de klant uitloggen op de andere toestellen voordat er een nieuw toestel gebruikt kan worden. De dienst kan op elk gewenst moment door Mofibo gewijzigd worden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Dit houdt in dat de overeenkomst iedere maand stilzwijgend met één maand wordt verlengd, tenzij de klant of Mofibo de overeenkomst opzegt. Van deze duur kan worden afgeweken, indien dit specifiek in de voorwaarden van de partners is aangegeven. Opzegging vindt plaats met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, volgende op de maand waarin de opzegging plaatsvindt. De overeenkomst kan worden opgezegd via de website van Mofibo of op dezelfde wijze als zij door partijen is aangegaan.

Indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, zal de overeenkomst na afloop van deze bepaalde tijd stilzwijgend worden verlengd met periodes van één maand, tenzij de klant of Mofibo de overeenkomst opzegt. Opzegging vindt plaats met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand voor het verstrijken van de bepaalde termijn, of met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand volgende op de maand waarin de opzegging plaatsvindt. De overeenkomst kan worden opgezegd via de website van Mofibo of op dezelfde wijze als zij door partijen is aangegaan.  

Indien sprake is van een proefabonnement, zal de overeenkomst na afloop van de proefperiode stilzwijgend worden omgezet in een regulier abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij de klant vóór het aflopen van de proefperiode het proefabonnement beëindigt. Bij beëindiging van het proefabonnement vóór het aflopen van de proefperiode zal het abonnement per direct worden beëindigd.


5. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen die uitgegeven zijn door Mofibo, kunnen als betaalmiddel voor de dienst worden gebruikt. Zowel bestaande klanten als nieuwe klanten kunnen de cadeaubon als betaalmiddel gebruiken. Nieuwe klanten dienen zich eerst als klant bij Mofibo aan te melden, voordat de cadeauboncode kan worden gebruikt. Bestaande klanten kunnen de cadeauboncode in het systeem invullen. Wil je niet verdergaan als betalende klant, dan moet je je afmelden voordat de periode afloopt die gedekt is door de cadeaubon en de dienst zal automatisch stoppen als deze afloopt. Je creditcard of betaalpas zal dus niet gedebiteerd worden. Meld je je niet af van Mofibo voordat de periode die gedekt wordt door de cadeaubon afloopt, dan zal je abonnement automatisch overgaan in een abonnement tegen de normale prijs en geldt het bepaalde omtrent de opzegging in het vorige artikel 5 "TERMIJN" , tenzij de cadeaubon voor een bepaalde tijd is, waardoor het abonnement automatisch zal stoppen als de periode afgelopen is en de toegang tot Mofibo beëindigd wordt. Een cadeaubon kan niet worden terugbetaald, ingewisseld worden voor contant geld en kan om technische redenen niet gebruikt worden als de dienst via een Mofibo-partner betaald wordt. Je kunt de cadeaubon niet overdragen als je hem al in gebruik hebt genomen. Mofibo is niet aansprakelijk voor eventueel verdwenen of verloren cadeaubonnen. Een cadeaubon is 12 maanden vanaf de koopdatum geldig en vermeldt de datum van uitgifte en de geldigheidsduur.

6. Koop ongedaan maken

De klant heeft een herroepingsrecht. Dit houdt in dat de klant de overeenkomst ongedaan kan maken, tot 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De klant verliest zijn herroepingsrecht op het moment waarop de klant de dienst begint te gebruiken, dat wil zeggen: zodra de klant voor het eerst inlogt op de dienst met behulp van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord. De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat afstand van zijn/haar herroepingsrecht wordt gedaan.


7. Auteursrecht

  Het materiaal dat door Mofibo wordt aangeboden is het eigendom van derden en is auteursrechtelijk beschermd door  onder andere Deense en internationale wetgeving. Elke vorm voor kopieren, distribueren, openbaar maken, verveelvoudigen of een ander onrechtmatig gebruik van het materiaal is verboden en kan gerechtelijk vervolgd worden door Mofibo of de eigenaar van het auteursrecht. De klant heeft niet het recht om de inhoud voor commercieel gebruik, verkoop, doorverkoop, reproductie, distributie, promotie van de inhoud of een andere vorm van verder distribueren van de inhoud op wat voor manier dan ook te gebruiken, ander dan voor strikt eigen gebruik. De klant begrijpt en erkent dat de eigenaar van de rechten van de inhoud van de dienst zijn recht kan laten gelden – hieronder een verbod instellen en een vergoeding eisen voor eventuele schendingen - direct jegens de klant.


8. Persoonsgegevens en beveiliging

Alle persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Mofibo heeft het recht om alle gegevens over de klant te verwerken die de klant zelf vermeldt bij het aanmelden voor een abonnement en bij gebruik van de dienst. Eventueel verder verwerken van de gegevens van de klant gebeurt alleen voor zover dit noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren. Eventuele gegevens over het gedrag van de klant bij gebruik van de dienst kunnen voor technische doeleinden worden gebruikt, voor marktonderzoeken en statistische doeleinden (historiek) met als doel de ervaring van de klant met de dienst te verbeteren. Mofibo geeft de persoonsgegevens alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is om de dienst te verbeteren voor de klant en het gebruik van de dienst voor de klant zeker te stellen. Mofibo verstrekt de persoonsgegevens daarnaast aan uitgevers van de ebooks die worden aangeboden via de dienst voor marketing doeleinden. De klant gaat akkoord met het inzamelen, verstrekken en verwerken van persoonsgegevens over de klant door Mofibo voor de bovengenoemde doeleinden. De dienst is beschermd door een gebruikersnaam en een wachtwoord, zodanig dat alleen de klant toegang tot de gegevens van de klant heeft. De klant heeft de plicht om een veilig wachtwoord te bedenken en gebruiken en de klant is zelf volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die plaats vinden bij gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de klant. De klant heeft de plicht om Mofibo meteen te informeren over een eventueel vermoeden van ongeautoriseerd gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord en over andere inbreuken op de beveiliging. De dienst wordt beschermd door Mofibo tegen virussen en hackeraanvallen door gebruik te maken van normale beveiligingsprogramma's die voortdurend actueel worden gehouden. Mofibo is niet aansprakelijk voor eventuele beveiligingsproblemen of consequenties.

De klant heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de op hem betrekking hebbende persoonsgegevens.

De klant heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Indien u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, kunt u contact opnemen met Mofibo per telefoon 020-2622020, per e-mail support.nl@mofibo.com of via de website www.mofibo.nl.


8.1 Privacy instellingen: profiel


Wanneer de gebruiker de privacy instellingen niet activereert voor zijn/haar profiel, dan gaat de gebruiker akkoord dat andere gebruikers zijn/haar profiel kunnen bekijken. Andere gebruikers kunnen het gebruikersprofiel van anderen opzoeken en volgen, de inhoud bekijken en de berichten die zij/hij krijgt aangaande activiteiten in de app. Mofibo behoudt zich het recht voor om het gebruikersprofiel en de inhoud te gebruiken in de app. Boekenlijsten, activiteiten in de app( bv. welk boek de gebruiker leest, toevoegt aan de boekenplank of deelt met anderen) content gecreeerd, gedeeld of toegevoegd door de gebruiker zal beschikbaar en zichtbaar worden gemaakt voor andere gebruikers.
Als de privacy-instelling wordt geactiveerd door de klant, kan zijn/haar profiel gevonden worden door andere gebruikers, maar de gebruiker moet het goedkeuren van verzoeken volgen voordat de gehele inhoud van het profiel kan worden gezien door andere gebruikers. Daarom kunnen alleen bevestigde volgers deze zien en meldingen krijgen over de activiteiten van de gebruiker . De naam en / of gebruikersnaam, profielfoto en profiel tekst die wordt weergegeven op het profiel van de gebruiker van Mofibo zal beschikbaar en zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de app.


8.2 Private lezen


Wanner klanten privacy-instellingen voor het profiel van de gebruiker niet activeren, heeft de gerbuiker de optie voor het verbergen van de afzonderlijke activiteiten in geactiveerd. Als prive lezen is geactiveerd voordat het werkelijke lezenof luisteren van een bepaalde titel heeft aangevangen,kunnen volgers en/of andere gebruikers van de dienst geen melding krijgen over deze inhoud. De klant is verantwoordelijk voor het activeren van particuliere lezing.


9. Mofibo's rechten


Als de klant niet betaalt of op een andere manier niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen onder de overeenkomst en als dit niet komt door omstandigheden waar Mofibo voor aansprakelijk is, dan kan Mofibo zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van de klant tot de dienst sluiten en/of de overeenkomst beeiindigen. De klant gaat ermee akkoord dat Mofibo met de klant communiceert via e-mail, telefoon en SMS, hieronder het verzenden van relevante informatie over de dienst aan de klant. Mofibo geeft geen garantie dat de dienst altijd foutloos en zonder onderbrekingen verloopt. Mochten er storingen of onderbrekingen optreden in het luisteren of lezen op de dienst, dan heeft Mofibo het recht om het probleem op te lossen zonder dat dit beschouwd wordt als contractbreuk tegenover de klant. Mofibo heeft verder het recht om in een redelijke omvang de dienst tijdelijk te sluiten in geval dat de dienst bijgewerkt moet worden. Mofibo heeft het recht om haar rechten en plichten onder de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.


10. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

Mofibo behoudt zich het recht voor om doorlopend en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud en het aanbod van de dienst te wijzigen. Mocht de klant schade lijden zoals bedoeld in de Deense wetgeving, of voor zover van toepassing lokale regelgeving, als gevolg van omstandigheden of weglatingen waar Mofibo aansprakelijk voor is, dan is Mofibo's totale aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met hooguit een maandabonnement. De klant gaat ermee akkoord dat kleine technische problemen en korte periodes waarin de toegang tot de dienst ontbreekt, voor kunnen komen. De dienst wordt voordurend verbeterd en onderhouden, waardoor de klant doorlopend updates kan verwachten. We adviseren dat de klant altijd de meest recent bijgewerkte versie van de dienst gebruikt, om voor een optimaal gebruik van de dienst te zorgen. Mofibo kan de platforms en toestellen kiezen waarop de dienst wordt aangeboden, en Mofibo kan ook vrijelijk leveranties en de ondersteuning van bepaalde handsets/devices onderbreken. Mofibo is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, indirecte verliezen en gevolgschades. De klant heeft de plicht om Mofibo schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elk verlies (waaronder maar niet beperkt tot alle schade en kosten) dat Mofibo kan lijden als gevolg van het verkeerde, illegale of onrechtmatige gebruik van de dienst door de klant, waaronder verlies (waaronder maar niet beperkt tot alle schade en kosten) als gevolg van schending van de rechten van derden.


11. Forum, debat en bijdrages

De klant zal de mogelijkheid hebben om bij te dragen aan een debat, recensies te schrijven en op andere wijze zijn/haar houdingen te kennen te geven op de website en de app van de dienst. De klant mag niets schrijven dat strafbaar is, lasterlijk, racistisch, dreigend of op een andere manier in strijd is met de geldende wet. De klant mag de identiteit van anderen ook niet bekendmaken zonder dat zij hiervoor hun toestemming hebben gegeven. De leverancier behoudt zich het recht voor om bijdragen te wissen die volgens de leverancier onpassend of in strijd zijn met goede praktijken voor gebruik van de dienst.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de overeenkomst, –zowel op de totstandkoming als op elk gebruik van de dienst – en op de Algemene Voorwaarden is Deens recht van toepassing . Elk geschil dat voortvloeit uit of in verband staatmet de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst moet men trachten in der minne te schikken. Deze Algemene Voorwaarden beogen geenszins de rechten van de klant te beperken die zij mogelijk geniet op basis van de (dwingend) voorgeschreven nationaal recht. Voor zover dat niet mogelijk is, kan het geschil worden voorgelegd aan een passende klachteninstantie of aan de Deense rechtbank in het rechtsgebied waar de moederonderneming van Mofibo, Mofibo Books Aps, statutair is gevestigd.


13. Wijziging van de voorwaarden

Mofibo kan met kennisgeving van ten minste één maand de Algemene Voorwaarden wijzigen. De klant wordt hierover geeinformeerd via het e-mailadres dat de klant op de website van de dienst heeft aangegeven. Als er alleen sprake is van minder belangrijke wijzigingen wordt de klant hier alleen over geeinformeerd op de website van de dienst. Wijzigingen die ontstaan door omstandigheden die buiten de controle van Mofibo vallen, waaronder wijziging van de rechten van derden en dergelijke, kunnen op kortere termijn uitgevoerd worden. Het wederom gaan gebruiken van de dienst na wijzigingen in de voorwaarden wordt beschouwd als het stilzwijgend akkoord gaan van de klant met de gewijzigde voorwaarden.18.07.2016
Version 4