It lân achter de heuvel

van Mindert Wijnstra
Luisterboek
1u52m

Beschrijving uitgeverij

Bisten binne krekt minsken. De iene is snoad, de oare dom, de tredde gemien. Mar gelokkich kinst der om laitsje yn dizze ferhalen. Yn It lân achter de heuvel steane 30 âlde diereteltsjes, sammele en op 'en nij ferteld troch masterferteller Mindert Wijnstra. Inhoud Haatstik 1: It lân achter de heuvel Haatstik 2: Libje as freonen en rekkenje as fijannen Haatstik 3: Bidden leare Haatstik 4: Wa't net sterk is, moat tûk wêze Haatstik 5: In ezel as boargemaster Haatstik 6: Dy komt hjir noait wer Haatstik 7: Dat ha ik dien Haatstik 8: Wêrom't de ielreager in knik yn 'e nekke hat Haatstik 9: Hoe't de seehûn op 'e wrâld kommen is Haatstik 10: Hoe't de bot in brike kop krigen hat Haatstik 11: Wêrom't alle fûgels de houtekster útskelle Haatstik 12: Wêrom't de ljip ek wol kivyt neamd wurdt Haatstik 13: Hoe't de ûle in mûzefanger wurden is Haatstik 14: Hoe't it komt dat de hûn syn iten fan de minske ha moat Haatstik 15: Hoe't de flearmûs der kommen is Haatstik 16: Wêrom't de swellen miggefange boppe de sleat Haatstik 17: Wêr't de miggen weikomme Haatstik 18: De foks ferliest syn hierren wol... Haatstik 19: De wolf leart in leske Haatstik 20: Foks, mûs en hazze Haatstik 21: It gebed fan de guozzen Haatstik 22: De foks en de hoanne Haatstik 23: Fan alles Haatstik 24: 'Jo geane jo gong mar' Haatstik 25: De swarte hin Haatstik 26: Mar fiif minuten Haatstik 27: It glêzen each Haatstik 28: Kij ferdiele Haatstik 29: Troch de achterdoar Haatstik 30: It âld hynder

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Boeken van dezelfde auteur (1)

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Afûk
ISBN
9789461492586