Hupsakee en oare ferhalen

van Anders Rozendal
Luisterboek
7u12m

Beschrijving uitgeverij

'Yn in foarich libben haw ik in grut seeman west,' sei omke. Neffens muoike wie dat lichtsinnich praat. En doe't wy omke mei de kloet dwaande seagen... Mei it fleurige 'Farre' begjint dizze ferhalebondel, dêr't alderhanne personaazjes yn foarbykomme. Jong en âld, en alles wat dêr tuskenyn sit. Elk, mei syn eigenaardichheden, tekoartkommings of wifelmoedigens, siket it paad troch it libben. Wolris op in wize dêr't men jin oer fernuveret of om skodholje moat. Guon fan 'e 60 ferhalen binne mankelyk, oaren spannend of mystyk. Mar humor spilet de boppetoan en faak sille jo glimkje om de nuveraardichheden dy't jo yn dit boek meibelibje. Inhoud 1. Farre 2. Orizjineel 3. Petra 4. Hupsakee 5. Teplak 6. Roots 7. De kening 8. Fryske diken 9. Yn beweging 10. Spoekegat 11. Dit is 't 12. Bloem 13. De dichter 14. Kymfersmoarging 15. Hâlden en kearen 16. Frankryk yn Fryslân 17. Kassa 18. Lytse argewaasje 19. Promoasje 20. Ús held 21. De registers iepen 22. Sijbrands 23. Joshua 24. Mei-inoar kinne as de blommen 25. Âld sear 26. In gril 27. Auke's beafeart 28. Werskepping 29. Net oanstelle 30. Snobkont 31. Útsjoch 32. De hoeder 33. Mollefanger 34. Fuoi, mei net 35. Yn it ivoar 36. Dostojevski 37. Earst útsjen 38. Symbolyk 39. Simmerjûn 40. Cruise 41. Hoi man 42. In tiid fan wachtsjen 43. Diggelguod 44. Madame Isabey 45. It wolkom 46. Sutelaksje 47. Alter ego 48. In prachtige dei 49. Paadwizer 50. Foar master opslaan 51. Justjes fierder 52. Bistefreonen 53. Moeting op 'e treppen 54. Heit en soan 55. Swier 56. Keunstnershiem 57. Sykje nei wurden 58. De fûgelweide 59. It ferstân foarop 60. Neisit

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789461499608