Dy't in hûs fynt op 'e wyn

van Abe Vries
Luisterboek
4u34m

Beschrijving uitgeverij

Dizze útjefte befettet alle gedichten en oersettingen út de bondels De weromkommer yn it ûnlân (Bornmeer 2002), In waarm wek altyd (Bornmeer 2004), Under fearne goaden (Bornmeer 2006), Fangst fan ’e demoandolfyn (Bornmeer 2008) en Sprankeskyn (Friese Pers Boekerij 2010). De fersen wurde foardroegen troch de dichter sels. Ynlêzen troch de skriuwer Abe de Vries yn de studio fan Hans Wempe Muziekproducties yn De Hommerts. Ynhâldsopjefte 1. A. BONDEL: De weromkommer yn it ûnlân (Bornmeer 2002) It stille kaballah fan 'e tiid DE FEARTEN FAN DYN WÊZEN De weromkommer 2. 1. Brêgen fan raand izer en krûm hout yn 't sicht 3. 2. Oar plak, oare tiid, op reis 4. 3. Om frij paad ôf te smeekjen foar 5. 4. Underdak, hoteltsje yn deademanshuzen 6. De fearten fan dyn wezen 7. Igge 8. De himeldoarren fan it noarden Twa fariaasjes op in feart 9. 1. Yn it tongerjen boppe Fûgeltsjebrêge 10. 2. Silsto mei grapkes, dy't ûndergongs 11. It ûnbedike bewâld 12. Maart FERSEN FAN FERJITTEN Fersen fan ferjitten 13. 1. De wide moarn seit neat 14. 2. As Jo it nochris besykje wolle 15. 3. It winterljocht komt foarby mei 16. 4. De jûn, fergiele Polaroid, 17. 5. As de winterfjoeren op de terpen brâne 18. De wjittring Ried 19. It mealt him 20. Finne 21. Oer it útmoardzjen fan lytse brêgen 22. Erfdiel 23. Reager 24. Foarryp 25. Tichte blom fan iis en bloed 26. Alde Leane 27. De oanmerker 28. Tusken dy en my 29. Ierappels 30. Landrover 31. Fjoeren see Yn memoriam 32. 1. Seisentweintich desimber 33. 2. Sa't dizze dei it wytguod opteart 34. 3. De seilen al fierder as eagen sjen kinne 35. 4. Grut hie it kommen en it gean IT SLACHTBLOK, DE SEE Nachten op de grins fan dream en dei 36. 1. Lyts man rûgelje ik út de memmepolder 37. 2. It wie in oare, like tsjustere nacht en in oare 38. 3. De ferlittenens fan in wegrestaurant, en i treint 39. 4. En is it wier dat de brêgeman 40. Wynmoanne yn Hollân 41. Draaimûne 42. Lanlik solo 43. Ballade fan de modderen man 44. Yn in falstrik fan 'e wyn 45. Bitterbeibeam 46. U Zlatého Tigra 47. Przemysl 48. In inkeld neaken byld 49. It slachtblok, de see 50. It seineblêd sûst oer de krún B. BONDEL: In waarm wek altyd (Bornmeer 2004) 51. GLEONE BOKSKACHELS & WEAKE IRENES 52. De hôving 53. Tongerkoppen 54. Gleone bokskachels & weake irenes 55. Frjemdling 56. Stientiid yn sliep 57. John Deere 58. Ferhaal helje 59. Mayday mids novimber 60. Swarte Hoanne IT STRÂN FAN KUMULUS 61. Snie 62. Wat him sizze lit 63. Oer it haairak leit er it hea-ark del 64. Skets foar in boereroman 65. Readfintsje 66. Teackele syn hûs 67. De fuortgong 68. Utsjoch twa kanten út 69. Seedyksterfeartfisk 70. Ierde is de see te nacht DJIP WEIKOMD WETTER 71. Op 'e flecht yn Amsterdam, twa dagen foar Krysttiid 2003 72. Barby yn in rôze sportwein 73. De talit-sône In moai shot 74. 1. man rint, burd fol 75. 2. de poarte swaait iepen en yn it reade oan-en-út ljocht 76. 3. dizze man krije se der net ûnder 77. 4. makliker sein as dien 78. Sintraal Stasjon 79. Feest, Keizersgrêft 80. Twangbefel 81. In waarm wek altyd HALO-MOANNE Ta sliepen kuolje my 82. 1. Op wei fan Warschau nei Bialystok 83. 2. Hoe't se beropsmjittich I want it, I want it 84. Jou my myn suske 85. Andelka 86. Hotel Maria 87. What Valley, East-Sileezje 88. Foar dit Itaalje 89. Tsiende fan 'e wynmoanne 90. De lange wei nei Lauwerseach HEE DO 91. Yn Jászberény Hee do 92. 1. Yn 't sliepen, in nacht fan tachtich 93. 2. Marcus Aurelius syn Carnuntum foarby, 94. 3. Gjin trein komt nei de sulverstêd 95. 4. Op in eker, deaden, skansearre, rein 96. 5. Allinnich hâld ik de rivier net tsjin C. BONDEL: Under fearne goaden (Bornmeer 2006) ELKE OARE SEE AS UZES Wytsingebrieven 1. 1. As in fûnk yn wrakhout wurdt it wei. Ljocht yn augustus. 2. 2. Goed om dy, Epimachus - sa heist dy neame kind - 3. 3. Wy binne besibbe, Epimachus, ek al witst der faaks neat fan. 4. 4. Swart as dit rút dat gjin blink fan stjerren keatst - as jimme 5. 5. Oan in igge, petearjend mei in geast yn in ferreinde fakânsje 6. 6. Fier draacht it risseljen fan 'e beammen, yn 'e simmers 7. 7. Ik stap nei bûten ta, tusken de snjitters yn, stek in sigret oan. 8. 8. Bekearling, kristen! Kinst dat net mei my lykfine? Lit my 9. 9. Koe ik mei oaremans eagen sjen! Yn immens hûd krûpe - 10. 10. De wyn smyt wetter tsjin it rút. De skuordoarren klapperje. 11. 11. te let. Tiid, dy narder, triuwt ús nei ús eigen tiid tebek. 12. 12. Dus oant sjen, Epimachus! Rin my op 'e nij tsjin it liif, HÛDEN FOAR IN TINTE 13. Fleane kin ik as in wyld 14. Gjin oare fuery baarnt my yn 15. Wurd foar winter 16. Elegy / Reatille 17. Ruigoord De jacht 18. 1. Wolken skowe yn sirkels om 'e brêge, 19. 2. Swannen en reidhinnen, wylde einen, jerken, 20. 3. Wifkjend, goaden, wa fan jim ik hawwe moat Deadlines foar in nekrology 21. 1. Alles yn ûnstjoer stjert aloan, 22. 2. Oer it parkeardek fan Dirk van den Broek 23. 3. De hynsteblom is op syn fleurichst Roptasyl 24. 1. Oare kant de treppen by Roptasyl, 25. 2. In hichtepunt fan simmertiid. Net út 26. 3. Wat is dit stadige dûnsjen fan see en ierde, 27. 4. Wie it gjin klisjee, ik soe it IT TEKEN INGÛZ 28. Stasjon Sleaterdyk 29. Carstensz fear 30. Touchdown 31. Hûd en hôf 32. Evangeelje 33. Foar de greep 34. Borderliner It teken Ingûz 35. 1. Winkend yn 't tsjuster de westlike râne: 36. 2. Syn Volvo fuortskiten, hat in backpacker 37. 3. Doe't ik fuortteach, koe 'k it lot 38. 4. Allinnich eagen 39. 5. It wieljen fan hjoed is mar in flueske 40. 6. Alles is floeiber, alles is brâning ÛNDER FEARNE GOADEN Under fearne goaden 41. 1. Skreaun yn it skaad fan in Russyske tsaar 42. 2. Werberne kristenminsken saaie har god út oer de stêd, 43. 3. Yn súdliker oarden better thús, lichtbepakt op reis Hertslach 44. Rinnend sân 45. It Himfear D. BONDEL: Fangst fan 'e demoandolfyn (Bornmeer 2008) 1. Tim, dyn lampionne wachtet 2. Untdekking: de opfeart 3. Ierappellân 4. De reade boer 5. Durk fan Penjum 6. Wy, te leedomsizzen 7. Ortus Sancte Marie 8. It âlde syl 9. Oan 'e see dêr't ús stêd op stie 10. Under dizze weareld 11. Fangst fan 'e demoandolfyn 12. Blauboarstke 13. It Starumer ljocht 14. Raffeltou út in see fierder 15. Greetsyl 16. Ut 'e djipte 17. Fataler 18. Dykshúske 19. Horti Principis I II III IV 20. As dit de tún net is 21. Tweintich sonnetten foar Maria, keninginne fan 'e Skotten XV E. BONDEL: Sprankeskyn (Friese Pers Boekerij 2010) 1. PISON De sielspaden 2. 1. Soe it wêze dat ik - net leauwich fan hûs út, 3. 2. Wêr rinne de paden fan dyn inerlik doarmjen? 4. 3. Wiskje de letters! 5. 4. Lit it molshûntsje bylje, it patrizepykje piipje, 6. 5. Oan de hege see achter de dyk frege ik: bedimje dy wat. 7. 6. Yn myn lien fan klaai op 'e wyn Sân sakreminten 8. 1. Gjinien kin de tekens dwaan dy'tsto dochst. 9. 2. Safolle joust it iene en it miene fan dines, 10. 3. Is it de beweging fan dyn hân, de fêstichheid 11. 4. Myn djipste wûnen nimsto my net kwea ôf 12. 5. Wize frou, berne út de santich yn it ûnlan, 13. 6. Dy't ja seit, as in wylde rivier oerstreamt er 14. 7. Gjin Kyrie, mar de beammen allinken keal, sa GIHON 15. Alles is iis en iis is alles 16. Strofen foar myn soan 17. Myn wrâld 18. Patsje 19. Roas fan myn hert 20. Sevillana 21. Op dyn útrop 22. As sy foar my knibbelje wol De timpel 23. 1. Moarntiid 24. 2. Fieling 25. 3. Tinken 26. 4. Moed 27. 5. Krêft 28. HIDDÉKEL Fier genôch foarút om werom te gean 29. 1. Net earder as doe't ik in rjochting wist - 30. 2. Hjoed befielt de gleie simmerwyn it each, 31. 3. Hat de see it geheim? Wat er opnimt, komt werom; 32. 4. Yn de tsjerketoer fermôgelje de ljedders, 33. 5. By in Jabbok tichteby de grutte Fjouwere Further On Up The Road 34. 1. Achter in Hallumerhoeke fan de febrewarisnacht 35. 2. Hoefolle ieuwen achter my stiet it hûs op 'e terp 36. 3. Oan pún fallen binne de doarpen, 37. 4. Nim dizze krite ôf fan syn rêd mei punten, 38. 5. Ik riid troch stil lân, net opstannich nei syn aard. 39. PERATH 40. Faaks is dit it begjin fan de dwylsin 41. Binnenyn de rotsberch rêst de ôfgod 42. Noch bin ik net ferstoarn, noch bin ik net allinnich 43. Sonnet XLV 44. De kriten fan de Elzas 45. Lang libje! 46. Om te sizzen foar it sliepen

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Boeken van dezelfde auteur (1)

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789461495259