Sitebuorren, myn eigen paradys

van Auck Peanstra
Luisterboek
6u5m

Beschrijving uitgeverij

Dochs hat it gefoel fan bûtensteander wêzen myn jeugd net knoeid, ik hie Sitebuorren, myn eigen paradys. In wrâld dêr't ik my ûntjaan koe, dêr't de fantasije rom baan krije koe. Romte, frijheid en feiligens: in rykdom dy't foar gjin jild tekeap is. Boppe wetter kommen brieven fan har mem binne foar Auck Peanstra oanlieding om de oantinkens oan it plak fan har jeugd op te skriuwen. Dy brieven jouwe in byld fan it erflik wrotten en wramen fan de boer en de noed om fee en bedriuw. Fan dy noeden hat lytse Auck net witten, foar har wie it libben ien grut feest. Ynhâld Brieven fan mem Oer de Grêft Muzyk Winter Swier Ungetiid Nei skoalle ta In stik bûter yn 'e brij By pake en beppe Mem har wurk Folk op 'e pleats Brief yn it Frysk Nijichheden Bisten foar de aardichheid Yn it bûthús Wetter Heit en mem Ungemakken It moaiste boartersplak Brief fan Bertha

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789461495013