Blomlêzing út 'e Spaanse poëzij

van Klaas Bruinsma, Pablo Neruda
Luisterboek
3u16m

Beschrijving uitgeverij

Mar in hantsjefol oersettings besteane der yn it Frysk fan Spaanstalige poëzij. Dizze bondel foeget dêr gâns in tal fersen oan ta. Klaas Bruinsma lit de lêzer yn ús eigen memmetaal genietsje fan al it prachtige dat Spaanse dichters troch de ieuwen hinne skreaun hawwe, yn krêftige, linige fersrigels. De earste gedichten binne al út it iere begjin fan de sechstjinde ieu, en geande troch de tiid hinne einiget de oersetter mei in noch libbene dichter út Nicaragua, dy’t yn syn eigen lân sjoen wurdt as de belangrykste dichter op dit stuit yn Latynsk-Amearika. De treflike, wieldrige Spaanske gedichten binne in genot om te lêzen en de skientme fan de Fryske fertalingen foeget der in diminsje fan eigenens oan ta. Al mei al in oanwinst foar ús hieltyd waaksjende Fryske bibleteek. Ynhâld Foarwurd I Garcilaso de La Vega (1501-1536): 1. Carpe Diem II Fernando de Herrera (1534-1597): 2. Dilemma III Sint Johannes fan it Krús (San Juan de la Cruz, 1542-1591): 3. Ik gong yn donk’re nacht 4. Liet fan de libb’ne flam fan Minne IV Francisco de la Torre (±1460-±1504): 5. Nachtbea V Lope de Vega Carpio (1562-1635): 6. Sonnet nei Heechliet V: 2-7 7. Oan de Godlike Hoeder VI Juan de Arguijo (1560-1623): 8. Stoarm en stilte 9. Narcissus VII Francisco de Medrano (1570-1607?): 10. Ik wit net VIII Luís Martín de la Plaza (1577-1625): 11. See fan leafde IX Pedro Espinosa (1578-1650): 12. Oan de Alderhillichste Faam Marije 13. Oer selskennisse X Francisco de Quevedo (1580-1645): 14. Hoe gliidstû út myn hannen 15. It koarte jier fan ’t stjerlik libben fiert XI Juan Ruiz de Alarcón (1581-1639): 16. Hillige freonskip XII Juan de Tassis (1582-1622): 17. Oan in sjongster XIII Juan de Jáuregui (1583-1641): 18. Op in wrak op it strân fan de see XIV Luís de Carrillo y Sotomayor (1585-1610): 19. Op de fluggens en it ferlies fan de tiid XV Miguel de Barrios (1625-1701): 20. By de dea fan Rachel (Genesis XXXV: 19) XVI Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870): 21. Jitris en Ienris 22. Geweld’ge weagen XVII José Martí de Cuba (1837-1895): 23. De wjokte tsjelk XVIII Rosalía de Castro (1837-1885) Galicia: 24. Ik wit net wat it is 25. Untwyk 26. De loft is gleon fan hjitte XIX Miguel de Unamuno (1864-1936): 27. Kastylje 28. Op in doarpstsjerkhôf yn Kastylje 29. O dreamen 30. Widzesang 31. De moarn is foarbygien en hinne XX Rubén Darío (1867-1916) Nicaragua: 32. It swalkjend liet 33. Needlot 34. Simfony yn griis grut 35. Núnder 36. Fers fan de hjerst XXI Antonio Machado (1875-1939): 37. Meiskien XXII Juan Ramón Jiménez (1881-1958): 38. Sliep 39. De roazebeam 40. De maitydsmoarn fan it krús 41. Himel 42. De wite moanne 43. Hjerst 44. De lêste reis, foargoed 45. Lokkich skepsel XXIII Emilio Oribe (1893-1975) Uruguay: 46. Fûgels yn ’e nacht XXIV Jorge Guillén (1893-1984): 47. It tiidsferrin 48. Dea omfierrens XXV Juana Fernández Morales de Ibarbourou (1892-1979) Uruguay: 49. It wite hynder XXVI Gerardo Diego (1896-1987): 50. De Venus mei de spegel XXVII Dámaso Alonso (1898-1990): 51. It bloed 52. Sliepeleazens XXVIII Emilio Prados (1899-1962): 53. Liet XXIX Vicente Aleixandre (1898-1984): 54. De âld man en de sinne XXX Jorge Luís Borges (1899-1986) Argentinië: 55. De oankomst 56. Herman Melville, skriuwer fan Moby Dick 57. ‘Ridder, Dea en Divel’, earste tekst, in sonnet 58. ‘Ridder, Dea en Divel’, twadde tekst yn pentámeters 59. De spegel 60. Oan in minder bekend dichter yn de blomlêzing 61. Oan de nachtegeal 62. It Goud fan de Tigers 63. Oan Susana Soca - sonnet 1 64. Oan Susana Soca - sonnet 2 65. Myn boeken XXXI Federico García Lorca (1898-1936): 66. Liet fan de ruter 67. De moanne ferskynt XXXII Pablo Neruda (1904-1973) Sily (Chile): 68. Oseaan 69. De grutte oseaan 70. De fisken en de drinkeling 71. Leviathan 72. Oade oan de sipel 73. Oade oan in fallen kastanje 74. De plicht fan de dichter 75. Wer ien (it giele hert) 76. De held 77. In ûnhâldbere tastân 78. En dochs beweech ik my! 79. Wilhelmina 80. Pottebakkerswinkel 81. De satrapen 82. Oade oan de Poëzij XXXIII In priuwke fan Azteekske dichtkeunst: 83. It flechtich libben XXXIV Vidal de Nicolas (1922-2005): 84. De sel by de see 85. Trein yn de nacht XXXV Marcos Ana (1920): 86. It libben XXXVI Dirk Kerst Koopmans (1906-1998) Nederlân: 87. Buenos Aires XXXVII Ernesto Cardenal (1925) Nicaragua: 88. Psalm 22

Recensies gebruikers

Aantal beoordelingen: 0
Het boek heeft nog geen recensies

Meer informatie

Soort boek
Luisterboek
Uitgeverij
Audiofrysk
ISBN
9789460381027

Genre
Poezie