Mofibo betingelser og vilkår

Følgende dokument beskriver betingelser og vilkår for brug af tjenesten Mofibo (i det følgende kaldet "tjenesten"). Tjenesten udbydes og drives af Mofibo Books ApS, CVR-nr. 35228691, Wildersgade 4 sal, 1408 København K (i det følgende kaldet "Mofibo"). Nærværende vilkår finder anvendelse for enhver brug af tjenesten. Ved slutkundens (i det efterfølgende kaldet "kunden" eller "du") ibrugtagning af tjenesten indgås en bindende aftale mellem Mofibo og kunden vedrørende tjenesten på nedenstående vilkår. Starten på aftaleforholdes defineres som tidspunktet for oprettelse af et abonnement på Mofibo's hjemmeside, via Mofibo's app eller via en af Mofibos samarbejdspartnere. Kunden accepterer, at al kommunikation mellem Mofibo og kunden sker telefonisk eller elektronisk via Mofibos hjemmeside eller via den email-adresse kunden oplyste, inklusiv al korrespondance omkring betaling for brugen af tjenesten.

1. Forudsætninger for adgang til tjenesten

For at kunne benytte tjenesten skal kunden have adgang til en tablet eller smartphone, der er kompatibel med Mofibos app og hvorfra der findes internet-adgang. Den af Mofibo opkrævede pris omfatter alene brug af tjenesten og omfatter ingen andre udgifter kunden måtte blive påført ved brug af tjenesten, herunder eksempelvis udgifter til internetforbrug.

2. Betalingsvilkår og aldersbegrænsning

Du skal være fyldt 18 år for at få adgang til tjenesten. Påbegyndelse af abonnementsopkrævningen finder sted ved oprettelse af abonnement på Mofibo's hjemmeside, i Mofibos app eller via en af Mofibo's samarbejdspartnere. Kunden skal sikre at alle oplysninger om kunden, der afgives i forbindelse med oprettelse af abonnement er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Kunden har pligt til løbende at holde sådanne oplysninger opdaterede, således at disse til stadighed er korrekte og fuldstændige. Efter oprettelse af abonnement betales løbende for brug af tjenesten enten  ved at prisen for det månedlige abonnement trækkes på betalings- eller kreditkort oplyst af kunden, eller (ii) ved betaling via særskilt abonnement hos en af Mofibos samarbejdspartnere, med mindre det er tale om et tidsbestemt abonnement, hvorfor denne automatisk vil blive lukket når perioden ophører. Andre former for betaling kan forekomme hos Mofibos samarbejdspartnere. Evt. tillægsabonnementer betales på samme vis som hovedabonnementet.

3. Begrænsninger i brug af tjenesten

Tjenesten må alene bruges af privatpersoner til egne, private formål. Brugen af tjenesten er personlig. Brug af tjenesten til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge er ikke tilladt. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af tjenestens indhold er forbudt. Kunden er uberettiget til at forsøge at skaffe sig adgang til dele af tjenesten, som kunden ikke som udgangspunkt har adgang til eller som ikke er en åbenlys del af tjenesten, herunder underliggende databaser og lignende. Kunden er endvidere uberettiget til at benytte tjenesten på måder eller til formål, som ligger uden for tjenestens anvendelsesområde, såfremt sådan benyttelse måtte medføre tekniske, praktiske eller retslige problemer for Mofibo eller tredjemand. Kunden må ej heller bruge tjenesten på anden måde, end den er tiltænkt, herunder forsøge at printe eller kopiere indholdet i tjenesten, kunstigt øge antallet af læsninger/lytninger/downloads, overdrage brugernavn og password til tredjemand, omgå tekniske mekanismer, som er implementeret for at beskytte tjenesten mod rettighedskrænkelser, herunder kopiering/reproduktion/distribution, benytte tjenesten i strid med gældende ret og lov. Mofibo er berettiget til at lukke adgangen til tjenesten, såfremt Mofibo finder grund til at tro, at tjenesten misbruges. Abonnementstageren kan gå ind via Mofibos FAQ-side og se hvilke handlingsmønstre, der bliver taget i betragtning ved en nedlukning. Tjenesten kan benyttes off-line, såfremt kunden har tilføjet indhold til off-line mode. Denne tilgang ophører såfremt kunden ikke betaler sit abonnement, og/eller såfremt kunden ikke har haft sin tablet/smartphone online indenfor 30 dage. For off-line indhold gælder samme vilkår som beskrevet for online indhold.

4. Abonnements omfang

Mofibo er som udgangspunkt et hovedabonnement med mulighed for tilkøb af tillægspakker. Med tjenesten får man adgang til at læse og lytte til bøger på diverse platforme tablets/smartphones. Tjenesten må kun have én samtidig bruger online – dvs. man kan kun tilgå tjenesten fra én enhed ad gangen, medmindre der er indgået aftale om tillægspakker. Såfremt kunden ønsker at tilgå tjenesten fra en anden enhed, skal kunden være logget ud på andre enheder, før kunden tilgår tjenesten fra en ny enhed. Tjenesten kan til en hver tid ændres af leverandøren. Med mindre andet specifikt fremgår af samarbejdspartneres særlige vilkår, fornyes abonnementet automatisk hver måned, med yderligere én måned. Der er som hovedregel ikke bindingstid ud over dette. Såfremt der forekommer bindingstid, vil det klart fremgå i oprettelsesforløbet på hjemmesiden. Abonnementet kan opsiges ved udgangen af den måned, kunden sidst har betalt for. Abonnementer med en bindingsperiode kan tidligst opsiges ved udgangen af bindingsperioden. Ved opsigelse af tjenesten i en evt. gratisperiode tilbudt til nye kunder, vil der blive lukket for adgang til tjenesten med øjeblikkelig virkning. Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at genoptage sit abonnement, bliver man trukket for én måneds abonnement inden man kan få adgang til tjenesten.

5. Gavekort

Gavekort udstedt af Mofibo, kan benyttes som betalingsmiddel for tjenesten. Udnyttelse af et gavekort kræver, at man enten  opretter sig som ny kunde hos Mofibo og herefter indtaster sin gavekortskode, eller (ii) er man allerede kunde hos Mofibo, indtaster man blot sin gavekortskode i systemet. Hvis man ikke ønsker at fortsætte som betalende kunde, kan man frit afmelde sig inden udløb af den periode, som gavekortet dækker, og tjenesten vil automatisk ophøre ved udløb. Der vil således ikke blive trukket noget på betalings- eller kreditkortet. Hvis man ikke framelder sig Mofibo inden udløb af den periode som gavekortet dækker, vil abonnementet automatisk fortsætte til normalpris, medmindre gavekortet er indløst som et tidsbestemt abonnement, hvorfor denne automatisk vil ophøre når perioden afsluttes, og adgang til Mofibo vil blive lukket. Et gavekort er ikke refunderbart, kan ikke ombyttes til kontanter, og kan af tekniske årsager ikke benyttes, hvis tjenesten betales via en af Mofibos samarbejdspartnere. Et gavekort kan ligeledes ikke overdrages til anden person, når det først er taget i brug. Mofibo har ikke ansvar for bortkomne eller mistede gavekort. Et gavekort er gyldigt i 12 måneder fra købsdatoen.

6. Fortrydelsesret

Kunden kan fortryde aftale om indgåelse af abonnement til tjenesten i op til 14 dage efter aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten bortfalder dog straks når kunden tager tjenesten i brug. Ibrugtagning sker første gang kunden logger sig ind på tjenesten ved brug af brugernavn og adgangskode.

7. Ophavsret

Indholdet i tjenesten tilhører tredjemand og er beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret. Enhver form for kopiering, distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne blive forfølges retsligt af Mofibo og/eller ophavsmanden. Kunden har ingen rettigheder til kommercielt brug, salg, videresalg, eksemplar fremstilling, distribution, promovering af indhold eller anden form for videredistribution af indholdet, på nogen måde. Kunden forstår og anerkender, at rettighedshaver til tjenestens indhold kan gøre sin ret gældende – herunder nedlægge forbud og kræve erstatning for eventuelle krænkelser - direkte overfor kunden.

8. Personoplysninger og sikkerhed

Alle personoplysninger behandles efter gældende lov om persondata. Mofibo er berettiget til at behandle alle oplysninger om kunden, som kunden selv angiver ved oprettelse af abonnement og ved brug af tjenesten. Eventuel yderligere behandling af oplysninger om kunden sker alene i det omfang dette er nødvendigt for at kunne levere tjenesten. Eventuelle oplysninger om kundens adfærd ved brug af tjenesten kan anvendes til tekniske formål, markedsundersøgelser og statistiske formål (historik) med henblik på at forbedre den enkelte kundes oplevelse af tjenesten. Mofibo overdrager alene personoplysninger til tredjemand i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne forbedre tjenesten for kunderne og sikre kundens brug af tjenesten. Kunden accepterer Mofibos indsamling og behandling af personoplysninger om kunden med førnævnte formål. Tjenesten er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene kunden har adgang til kundens oplysninger. Kunden er forpligtet til at oprette og benytte en sikker adgangskode og kunden har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved brug af kundens brugernavn og adgangskode. Kunden er forpligtet til straks at informere Mofibo om eventuel mistanke om uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode samt om alle andre sikkerhedsbrud. Tjenesten beskyttes af Mofibo mod virus og hackerangreb ved benyttelse af normalt sikkerhedsprogrammer, der løbende holdes opdateret. Mofibo er dog ikke herudover ansvarlig for eventuelle sikkerhedsbrist eller konsekvenser heraf.

8.1 Privatindstillinger: profil

Såfremt kunden ikke tilvælger privatindstillinger for sin brugerprofil, accepterer kunden at indhold på kundens brugerprofil kan ses af andre brugere på tjenesten. Andre brugere har mulighed for at fremsøge og følge kundens profil og derved se og modtage notifikationer om kundes aktiviteter på tjenesten. Mofibo er berettiget til at anvende kundens profil og profilens indhold i selve tjenesten.
Boglister som kunden enten selv laver eller følger, aktiviteter på tjenesten (fx hvilke bøger kunden læser, tilføjer til boglister eller deler med andre), nylig aktivitet, indhold du skaber, deler eller bidrager til vil automatisk være synlig på tjenesten, og vil være tilgængelig for andre brugere.
Tilvælges privatindstillinger for profilen kan kundens profil fremsøges af andre kunder, men kunden skal godkende eventuelle følgeanmodninger. Derved er det kun af kunden godkendte følgere, der kan se og modtage notifikationer på kundens aktiviteter. Dit navn og/eller brugernavn, profilbillede og profiltekst, som fremgår af din Mofibo brugerprofil vil være offentlig tilgængelig, og søgbar for andre brugere på tjenesten.

8.2 Privat læsning

Uanset om kunden tilvælger privatindstillinger for profilen eller ej, har kunden mulighed for at skjule enkelte aktiviteter i tjenesten. Tilvælges privat læsning før selve læsning eller lytning af et givent indhold påbegyndes, vil eventuelle følgere og andre brugere på tjenesten ikke kunne se eller modtage notifikationer omkring dette indhold. Kunden er selv ansvarlig for at tilvælge privat læsning.

9. Mofibos rettigheder

Såfremt kunden ikke betaler eller på anden måde ikke opfylder nærværende aftale, og såfremt dette ikke skyldes forhold som Mofibo er ansvarlig for, kan Mofibo uden varsel lukke kundens adgang til tjenesten. Kunden accepterer, at Mofibo må kommunikere med kunden via e-mail, telefon og SMS, herunder sende relevant information om tjenesten til kunden. Mofibo giver dog ingen garanti for, at tjenesten altid er fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der opstår forstyrrelser eller afbrydelser i lytningen eller læsningen på tjenesten, har Mofibo lov at forsøge at løse problemet uden at dette skal anses for at være brud på aftalen med abonnenten. Mofibo har endvidere ret til, i rimeligt omfang, at lukke tjenesten midlertidigt i tilfælde af opdatering af tjenesten. Mofibo har ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse vilkår til tredjemand.

10. Ansvar og skadesløsholdelse

Mofibo forbeholder sig retten til løbende og uden varsel at ændre indholdet og udbuddet af tjenesten. Såfremt kunden i henhold til dansk rets almindelige regler lider et tab som følge af forhold eller undladelser som Mofibo er ansvarlig for, er Mofibos erstatningsansvar begrænset til et beløb svarende til det månedlige abonnement. Det accepteres af kunden, at mindre tekniske problemer og kortere perioder med manglende adgang til tjenesten kan forekommer. Tjenesten vil løbende blive forbedret og vedligeholdt, hvorfor kunden må forvente løbende opdateringer. Det anbefales, at kunden altid bruger den senest opdaterede version af tjenesten for at sikre optimal udnyttelse af tjenesten. Mofibo kan suverænt vælge de platforme og devices, tjenesten bliver udbudt på, ligesom Mofibo frit kan indstille leverancer og understøttelse af specifikke håndsæt/devices, som tidligere kan have været understøttet af leverandøren. Mofibo er ikke ansvarlig for tab af data, indirekte tab og følgeskader. Kunden er forpligtet til at skadesløsholde Mofibo for ethvert tab Mofibo måtte lide som følge af kundens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af tjeneste, herunder tab som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder.

11. Forum, debat og indlæg

Kunden vil have mulighed for at skrive debatindlæg, anbefalinger, anmeldelser og på anden måde give udtryk for sine holdninger på tjenestens hjemmeside og app's. Kunden forpligter sig til ikke at skrive noget, som kan medføre straffeansvar, er ærekrænkende, racistisk, truende eller på anden måde, er i strid med gældende lov. Kunden må heller ikke offentliggøre andres identitet uden forudgående samtykke. Leverandøren forbeholder sig retten til at slette indlæg, som efter leverandørens vurdering er upassende eller i strid med god skik for brug af tjenesten.

12. Tvister

Nærværende vilkår – og enhver brug af tjenesten – er underlagt dansk lov. Enhver tvist, der måtte opstå ud af eller i forbindelse med disse vilkår eller brug af tjenesten skal søges løst mindeligt. I det omfang dette ikke lader sig gøre, kan tvisten indbringes for et passende klageorgan eller de almindelige danske domstole ved Mofibos værneting.

13. Ændring af vilkår

Mofibo kan med 1 måneds varsel ændre vilkårene for brug af tjenesten. Kunden informeres herom via e-mail som oplyst af kunden og på tjenestens hjemmeside. Såfremt der alene er tale om uvæsentlige ændringer informeres kunden herom alene på tjenestens hjemmeside. Ændringer som skyldes forhold uden for Mofibos kontrol, herunder ændring af tredjemands rettigheder eller lignende, vil kunne blive gennemført med forkortet varsel. Fortsat brug af tjenesten efter vilkårsændringer tjener som kundens accept af de ændrede vilkår.


18.07.2016
Version 4