Will Patton, Kate Mulgrew, Clifton Collins, Scott Shepherd